ciekawostka dnia

Pierwszą książkę o nazwie encyklopedia (co znaczy wszechstronne kształcenie) wydano w Bazylei w 1559 roku. W 1690 roku w Paryżu, pojawiła się pozycja z hasłami w porządku alfabetycznym

logowanie

Sing-in

PRACOWNIA EKOLOGICZNA "EKO-ŚWIAT"


Pracownia ekologiczna "Eko - Świat" utworzona została w 2012 roku
przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu
„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”


Przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi w naszym gimnazjum już działa nowoczesna pracownia ekologiczna "EKO - ŚWIAT".

Nasze gimnazjum otrzymało dotację w wysokości 29 989 zł,
przy udziale własnym 3 350 zł. Ogólny koszt wyposażenia pracowni wyniósł 33 339 zł
i pozwolił na zakup profesjonalnego, niezbędnego sprzętu związanego
z realizacją ciekawych lekcji w ramach edukacji ekologicznej uczniów.

Zajęcia w pracowni "EKO - ŚWIAT" o powierzchni 50 m2 odbywają się cyklicznie w ramach 28 godzin w tygodniu. Z pracowni obecnie korzysta 443 uczniów oraz zainteresowani nauczyciele.

W pracowni odbywają się lekcje biologii, zajęcia koła ekologicznego prowadzonego przez nauczyciela biologii i chemii.Z pracowni korzystają inni wychowawcy klas omawiający na lekcjach wychowawczych zagadnienia ekologiczne oraz ci nauczyciele, którzy realizują projekty edukacyjne dotyczące tematyki ekologicznej.

PROGRAM EDUKACYJNY OPARTY NA WYKORZYSTANIU PRACOWNI

Program "Powietrze, woda, gleba czyli świat wokół nas" uwzględnia prowadzenie zajęć w terenie oraz w pracowni ekologicznej. Część tematów realizowana jest w ramach zajęć pozalekcyjnych, a część
w zespołach klasowych w ramach realizacji podstawy programowej.

CELE PROGRAMU:

 • Uświadomienie roli powietrza, wody i gleby w przyrodzie oraz wpływu na zdrowie organizu;
 • Poznanie przyczyn zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza;
 • Uzmysłowienie przyczyn zanieczyszczen;
 • Uzmysłowienie potrzeb oszczędzania wody;
 • Poznanie różnorodności biologicznej - mieszkańcy gleby i wody;
 • Doskonalenie umiejętności obserwacji, planowania i prowadzenia doświadczeń, wyciągania wniosków i ich prezentacji;
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania technik komputerowych dotyczacych zbierania, gromadzenia informacji oraz ich prezentowania;
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego wykonywania prac o tematyce ekologicznej;
 • Kształtowanie nawyków przyjemnego stylu życia dla środowiska;
 • Wyrabianie wśród młodzieży indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

  POWIETRZE
 • Badanie powietrza atmosferycznego w klasie;
 • Badanie powietrza atmosferycznego w centrum miasta i w Lesie Łagiewnickim z uwaględnieniem pór roku;
 • Poznanie rodzaju zanieczyszczeń;
 • Sposobów zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach i środowisku;
 • WODA
 • Badanie czystości wody;
 • Poznanie przyczyn zanieczyszczenia wody;
 • Sposoby unikania zanieczyszczeń wody w gospodarstwie domowym i srodowisku;
 • Sposoby oszczędzania wody;
 • Badanie różnorodności ekologicznej stawu.
 • GLEBA
 • Badanie czystości gleby;
 • Rodzaje zanieczyszczeń gleby i ich przyczyny;
 • Sposoby postępowania prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczen gleby;
 • Wpływ odpadów i śmieci na na stan gleby;
 • Badanie różnorodności ekologicznej gleb.
PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU:

 • Wzrost poziomu wiedzy w zakresie ekologii;
 • Wzrost świadomości ekologicznej uczniów;
 • Wykształcenie u uczniów postaw proekologicznych;
 • Wykształcenie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska;
 • Kształtowanie nawyków przyjemnego stylu życia dla środowiska;
 • Aktywne i świadome uczestniczenie na rzecz ochrony naturalnego środowiska lokalnego.